• Pendidikan Diniyah Formal Ulya Tahfidz pendidikan setingkat menengah atas (SLTA) dengan kompetensi ilmu keagamaan dan ilmu Qur’an. Program ini didesain untuk santri tahfidz yang telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama. Materi pembelajaran yang diberikan dalam program PDF Ulya Tahfidz adalah ilmu-ilmu keagamaan yang relevan dengan al-Qur’an.
  • Dalam program ini santri mengikuti pembelajaran sekurangnya 9 jam pelajaran setiap hari namun dengan pola pembelajaran yang disesuaikan dengan miliu pesantren.
  • Program ini didesign untuk jenjang pendidikan selama tiga tahun sehingga santri yang telah menamatkan program ini akan mendapatkan ijazah negeri setingkat madrasah Tsanawiyah. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam program ini adalah kombinasi antara sistem krasikal, bandongan, sorogan dan diskusi.
  • Diharapkan santri-santri yang telah menyelesaikan program ini selain telah hafal al-Qur’an juga mempunyai kemampuan yang cukup dalam membaca dan memahami kitab kuning yang merupakan salah satu karakteristik pesantren di tanah air.

4

DAFTAR MUQORROR PDF ULYA TAHFIDZ PMH AL-KAUTSAR
A. Keagamaan Islam JAM PER MINGGU KITAB MUQORROR
    I II III KELAS 1 KELAS II KELAS III
1 AI-QUR’AN 2 2 2 AL-JAZARIYAH, SYAMSUDDIN AL-JAZARY HIDAYATUL MUSTAFID FI AHKAMIT TAJWID HIDAYATUL MUSTAFID FI AHKAMIT TAJWID
2 TAFSIR 4 4 2 SOFWATUT – TAFASIR SOFWATUT – TAFASIR SOFWATUT – TAFASIR
3 ILMU TAFSIR 2 AL-ITQAN FI ULUMIL QURAN AL-ITQAN FI ULUMIL QURAN AL-ITQAN FI ULUMIL QURAN
4 HADITS 4 4 2 MUHKTARUL AHADIST ANNABAWIYAH MUHKTARUL AHADIST ANNABAWIYAH MUHKTARUL AHADIST ANNABAWIYAH
5 ILMU HADITS 2 MANDHUMAH BAIQUNIYAH
6 TAUHID 2 2 2 HUSNUL HAMIDIYAH HUSNUL HAMIDIYAH HUSNUL HAMIDIYAH
7 FIQH 2 2 2 SYARAH MAHALLI ALAL MINHAJ SYARAH MAHALLI ALAL MINHAJ SYARAH MAHALLI ALAL MINHAJ
8 USHUL FIQH 2 2 2 ALLUMA’ ALLUMA’ ALLUMA’
9 AKHLAQ-TASAWUF 2 2 2 MUHKHTASHORUL IHYA MAUIDLOTUL MUKMININ MAUIDLOTUL MUKMININ
10 TARIKH 2 2 2 AL-RAKHIQUL MAHTUM AL-RAKHIQUL MAHTUM AL-RAKHIQUL MAHTUM
11 BAHASA ARAB 3 3 3 AL-ARABIYYAH BAINA YADAIKA AL-ARABIYYAH BAINA YADAIKA AL-ARABIYYAH BAINA YADAIKA
12 NAHWU 3 4 4 AUDLAHUL MASALIK AUDLAHUL MASALIK AUDLAHUL MASALIK
13 SHARF 1 AUDLAHUL MASALIK
14 BALAGHAH 2 2 2 ALJAUHARUL MAKNUN ALJAUHARUL MAKNUN ALJAUHARUL MAKNUN
15 ILMU KALAM 2 2 2 AL-IQTISHOD FIL I’TIQOD AL-IQTISHOD FIL I’TIQOD AL-IQTISHOD FIL I’TIQOD
16 ILMU ARUDH 2 2 MUKHTASHOR SHAFI MUKHTASHOR SHAFI
17 ILMU MANTIQ 2 2 2 AL-MANTIQ MUHAMMAD NUR IBRAHIM SULLAMUL MUNAWROQ SULLAMUL MUNAWROQ
18 ILMU FALAK 2 2 AL-KHULASOH AL-WAFIYAH AL-KHULASOH AL-WAFIYAH
B. Pendidikan Umum
19 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 2 2
20 BAHASA INDONESIA 2 2 2
21 MATEMATIKA 2 2 2
22 IMU PENGETAHUAN ALAM 2 2 2
23 SENI BUDAYA 2 2 2
C. Muatan Lokal 10 6 6
TOTAL JAM PER MINGGU 53 53 53